0Obľúbené produkty

GDPR - Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov, je spoločnosť CONEL, s.r.o. so sídlom Osada Čiky 3081/24  Palárikovo 94111. Uvedenie Vašich údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na uzatvorenie dohody a na následnú realizáciu služieb.

Získanie informácií o spracovávaní osobných údajov

V záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, kontaktujte správcu ochrany osobných údajov, zaslaním elektronickej správy na emailovú adresu: gdpr@conel.sk alebo písomnej správy na adresu našej spoločnosti.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, len vzhľadom na nevyhnutnosť  realizácie dohody uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR), a v tejto súvislosti na:

Ø  registráciu užívateľov v systéme objednávok, na predstavenie ponuky výrobkov a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR);

Ø  posudzovanie sťažností a reklamácií (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);

Ø  archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);

Ø  štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej a opodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávaných činností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové a zúčtovacie účely.

Okrem toho, Vaše údaje môžeme spracovávať na marketingové účely, tzn. na reklamovanie vlastných výrobkov a služieb. Údaje využívané bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov spracovávame (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno g GDPR) na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu vykonávať marketingové prieskumy. Keď na tieto účely používame elektronické komunikačné prostriedky, tzn. e-mail, telefón, vzhľadom na iné platné predpisy, údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR).

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

Ø  subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;

Ø  bankám a sprostredkovateľom platieb (v závislosti od formy úhrady zvolenej zákazníkom) - za účelom vrátenia nenáležitých platieb;

Ø  štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);

Ø  subjektom, ktoré zabezpečujú naše teleinformačné systémy (dodávatelia hostingu, IT služieb);

Ø  subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Trvanie uchovávania Vašich údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania dohody (poskytovania služieb), ako aj po jej skončení:

Ø  Údaje, ktoré obsahujú dohody – kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s dohodou (maximálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti dohody);

Ø  Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr ap.;

Ø  Dokumenty týkajúce sa ručenia a reklamácií sú uchovávané 1 rok po uplynutí termínu ručenia, záruky, alebo zúčtovania reklamácie;

Ø  Údaje na marketingové účely:

ü  v prípade spracovávania údajov na základe súhlasu – kým nebude daný súhlas zrušený;

ü  v prípade spracovávania údajov na základe oprávneného a opodstatneného záujmu CONEL, s.r.o. – kým nebude podaná námietka;

Ø  Údaje zbierané prostredníctvom kontaktného formulára – kým neuplynie premlčacia lehota na vymáhanie prípadných nárokov a požiadaviek (maximálne 3 roky).

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu). Ak chcete využiť svoje práva, môžete tak jednoducho urobiť  zaslaním Vašej požiadavky na e-mail gdpr@conel.sk.  Berte však, prosím, do úvahy, že to môže ovplyvniť, prípadne znemožniť, našu schopnosť vykonávať vyššie uvedené úlohy vo Váš prospech.

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.