0Obľúbené produkty

Obchodné podmienky CONEL, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (nazývané ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť CONEL, s. r. o., so sídlom Osada Čiky 24, 941 11, Palárikovo, IČO 36560456, zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 14812/N, DIČ: 2021843593, IČ DPH: SK2021843593 (ďalej len "Predávajúci" alebo "CONEL, s.r.o.”) a kupujúcim (ďalej len „Zákazníkom“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, vrátane kúpy a predaja tovaru prostredníctvom internetovej stránky - internetového obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho: 

emailová adresa: obchod@conel.sk

Telefón: +421 35 6492 398 
Fax: +421 35 6428 243 

číslo bankového účtu pre bezhotovostné transakcie: 

Tatra Banka a.s. Nové Zámky 
Číslo účtu: 2621759713/1100 


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
1.a. Všetky ustanovenia obsiahnuté v tejto časti obchodných podmienok sa týkajú všetkých zmlúv uzavretých medzi zákazníkmi a spoločnosťou CONEL, s.r.o., bez ohľadu na ich právny obsah, a ich základom sú platné právne predpisy. Ich zmena je možná výlučne na základe individuálnych písomných ustanovení, podpísaných oprávnenými pracovníkmi zákazníka a spoločnosti CONEL, s.r.o. 

Obchodné podmienky CONEL, s.r.o. sú publikované na internetovej strane www.eshop.conel.sk, v záložke "Obchodné podmienky". 

1.b. Zákazníkom navrhované podmienky plnenia zmlúv (obchodné podmienky) alebo akékoľvek dodatočné podmienky, ktorých obsah sa nezhoduje s obchodnými podmienkami spoločnosti CONEL, s.r.o., nie sú pre CONEL, s.r.o. záväzné a nie sú súčasťou kúpnych zmlúv tovaru uzatváraných medzi spoločnosťou CONEL, s.r.o. a zákazníkom, pokiaľ neboli písomne schválené spoločnosťou CONEL, s.r.o. 

1.c.  Zákazníkom  vykonaná  akceptácia  obchodných  podmienok  spoločnosti  CONEL,  s.r.o.  pri registrovaní sa na strane www.eshop.conel.sk ako zákazník spoločnosti CONEL, s.r.o., prípadne pri prvej objednávke, sa považuje za platnú pre všetky nasledujúce zmluvy, pokiaľ zákazník súvislosti s danou objednávkou neuzavrel s CONEL, s.r.o. písomné porozumenie osobitne upravujúce podmienky jej realizácie. Ak spoločnosť CONEL, s.r.o. zmení obchodné podmienky v priebehu obchodnej spolupráce, akceptácia zmenených podmienok spoločnosti CONEL, s.r.o. pri jednej objednávke je považovaná ako akceptácia týchto podmienok aj pre všetky budúce zmluvy. 

1.d. Všade, kde sa v obchodných podmienkach hovorí o katalógu, rozumie sa tým vytlačená verzia, disk CD/DVD, prenosné disky, internetová strana, reklamy a tlačové informácie, reklamné letáky a taktiež akékoľvek iné spôsoby verejnej prezentácie obchodných materiálov našej spoločnosti. 


CENY 
2.a. Akékoľvek informácie o tovaroch, vrátane informácií o cenách, uvedené v katalógu, sú len výzvou na uzavretie zmluvy, avšak v zmysle §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmú byť chápané ako návrh na uzavretie zmluvy. 

2.b. Ceny uvedené v katalógu je nutné považovať za orientačné. Pri predaji platí cena zverejnená spoločnosťou CONEL, s.r.o. na internetovej strane www.eshop.conel.sk ku dňu odoslania objednávky, dostupná po prihlásení sa zákazníka na tejto strane. Výnimkou je cena, ktorá bola dohodnutá písomne s oprávneným pracovníkom spoločnosti CONEL, s.r.o. Ceny na stránke www.eshop.conel.sk sú aktualizované denne o 5:00 hodine ráno. 

2.c. Po uhradení zálohy za nákup daného tovaru platí cena uvedená na faktúre proforma. Cena uvedená na faktúre proforma platí výlučne do posledného dňa termínu splatnosti uvedeného na tejto faktúre. 

2.d. Pre zákazníkov nakupujúcich na území Slovenskej republiky platia výlučne ceny uvedené v EURO. Sú to ceny Ex -works Nové Zámky. Vždy sa, prosím, presvedčte, či cena uvedená v danej ponuke je s DPH. Cena nikdy nezahŕňa náklady na prepravu. 

2.e. Spoločnosť  CONEL, s.r.o. neúčtuje zákazníkom žiadne náklady za používanie elektronických komunikačných prostriedkov. 

2.f. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka v momente úplného uhradenia ceny tovaru. 


SPÔSOB OBJEDNÁVANIA 
3.a. CONEL, s.r.o. prijíma telefonické, písomné, faxové a emailové objednávky, objednávky osobne doručené do sídla spoločnosti, ako aj objednávky odoslané prostredníctvom systému internetového predaja www.eshop.conel.sk. Odoslaná objednávka je pre zákazníka záväzná. 

3.b. CONEL, s.r.o. nenesie zodpovednosť za dôsledky nesprávneho alebo nečitateľného podania objednávky zákazníkom, a predovšetkým za nezrovnalosti spôsobujúce omeškanie realizácie objednávky, prípadne nedodanie objednaného tovaru. 

3.c. Ak spoločnosť CONEL, s.r.o. neodpovie na odoslanú objednávku, neznamená to, že objednávka bola mlčky prijatá. 

3.d. V prípade odosielania objednávky prostredníctvom systému internetového predaja www.eshop.conel.sk môže zákazník pri finalizovaní objednávky označiť príslušné pole a požiadať o zaslanie oznamu o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Oznam, ktorý takto kupujúci obdrží, nemôže byť považovaný za záväzné potvrdenie akceptácie objednávky. 

3.e. V prípade odoslania objednávky iným spôsobom než prostredníctvom systému internetového predaja www.eshop.conel.sk, odosielame potvrdenie objednávky na žiadosť zákazníka. Ak chcete obdržať takéto potvrdenie pošlite, prosím, na adresu obchod@conel.sk emailovú adresu, na ktorú Vám máme zaslať potvrdenie odoslanej objednávky. 

3.f. Akékoľvek informácie súvisiace s objednávkou zákazníka sú zasielané na zákazníkom uvedenú emailovú adresu. 

3.g. Kúpna zmluva sa uzatvára v momente odoslania objednaného tovaru na zákazníkom určenú adresu. 

3.h. Tovary je možné objednať výlučne v množstvách, ktoré sú celočíselnými násobkami množstva uvedeného pri danom výrobku (ak nie je násobok uvedený, implicitne sa jeho hodnota považuje za rovnú 1 (jednej) jednotke), avšak nie menších než najmenšie možné množstvo uvedené v tabuľke cien. 

3.i. Je možné odosielať objednávky s dodávkou v presne určených termínoch. 

3.j. V závislosti od charakteru objednávky zákazníka - čiže od množstva tovaru, nákupnej ceny tovaru, nákladov na prepravu, vzdialenosti, atď. - je spoločnosť CONEL, s.r.o. vždy oprávnená žiadať od zákazníka dodatočné potvrdenie (autorizáciu) objednávky patričným spôsobom, napr. v písomnej forme alebo telefonicky. Pokiaľ zákazník takéto dodatočné potvrdenie (autorizáciu) patričným spôsobom a v termíne určenom spoločnosťou CONEL, s.r.o. neuskutoční, CONEL, s.r.o. má právo odmietnuť realizáciu objednávky. 

3.k. CONEL, s.r.o. si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej strane CONEL, s.r.o. alebo v katalógu.                   
O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude zákazník informovaný telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú zákazník uviedol na účely kontaktu s ním. 

3.l. CONEL, s.r.o. má právo anulovať objednávku, ak z dôvodu vypredania všetkých zásob alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopná dodať tovar v dohodnutom termíne, v súlade s obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej na internetovej stránke CONEL, s.r.o., pokiaľ sa spoločnosť nedohodne so zákazníkom na inom spôsobe realizácie kúpnej zmluvy. O anulovaní objednávky bude zákazník informovaný- telefonicky prípadne prostredníctvom elektronickej pošty. Ak už zákazník uhradil cenu tovaru a zmluvné strany sa nedohodnú inak, finančné prostriedky spoločnosť neodkladne vráti v lehote do 15 dní vo forme bezhotovostného prevodu na zákazníkom uvedený bankový účet. 


DODANIE TOVARU 
4.a. Zoznam tovaru uvedený na akejkoľvek stránke internetového obchodu spoločnosti CONEL, s.r.o. plní funkciu katalógu dodávaného tovaru, avšak spoločnosť CONEL, s.r.o. nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých druhov tovarov nachádzajúcich sa na jej internetových stranách. Dostupnosť tovaru je možné overiť a potvrdiť na základe žiadosti zákazníka. 

4.b. Pokiaľ sa zákazník a spoločnosť CONEL, s.r.o. nedohodnú na základe osobitnej zmluvy inak, náklady na prepravu hradí zákazník. 

4.c. Výška nákladov na prepravu závisí od hmotnosti balíka, jeho rozmerov, miesta doručenia, zvoleného prepravcu/ zasielateľa ako aj spôsobu platby. 

4.d. Pokiaľ nie sú informácie o nákladoch na prepravu vyčíslené priamo pri objednávke bude následne zákazník informovaný telefonicky alebo emailom zodpovedným pracovníkom CONEL, s.r.o. 

4.e. Náklady na prepravu sú pripočítavané k objednávke a sú fakturované pri prvej zásielke obsahujúcej tovar pochádzajúci z danej objednávky. Pribalenie na žiadosť zákazníka dodatočne objednaného tovaru k druhej alebo k ďalším zásielkam, ktoré obsahujú tovar pochádzajúci z danej objednávky spôsobuje, že takáto zásielka obsahujúca dodatočne objednaný tovar bude považovaná za novú objednávku a k takej zásielke budú pripočítané náklady na prepravu. Ak hmotnosť balíka presahuje hodnotu 30 kg, náklady na prepravu určuje oddelenie predaja CONEL, s.r.o. 

4.f. Pokiaľ sa zákazník s CONEL, s.r.o. nedohodol na termíne dodania tovaru na základe osobitnej písomnej zmluvy, termíny dodania sú len orientačné. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, dodanie tovaru je realizované na základe podmienok Ex-work Nové Zámky Incoterms 2010. 

4.g. Termín dodania tovaru je uvádzaný na základe aktuálnych skladových zásob a dostupnosti tovaru u výrobcu. 

4.h. Termín dodania je len informatívny, v prípade že zákazník požaduje presný termín dodania, kontaktujete prosím obchodné oddelenie CONEL, s.r.o., kde si môžete dohodnúť záväzný termín dodania.

4.i. Pokiaľ sa zákazník na základe individuálnej zmluvy nedohodne so spoločnosťou CONEL, s.r.o. inak, o výbere prepravcu / kuriéra rozhoduje CONEL, s.r.o. 

4.j. S výnimkou bodu 1a a 4f, pokiaľ sa zmluvné stany nedohodli inak, miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke. 

4.k. Tovar je možné prevziať aj osobne v sídle spoločnosti CONEL, s.r.o. - nie je však možné uhradiť platbu v hotovosti. 

4.l. Spoločnosť CONEL, s.r.o. neposkytuje služby v oblasti montáže predávaných výrobkov. 

4.m. CONEL, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, zastaviť realizáciu objednávky prípadne zásielky objednaného tovaru, ak zákazník mešká s platbami, prípadne ak jeho právna alebo finančná situácia môže byť príčinou problémov s úhradou platieb v budúcnosti, prípadne ak bude mať CONEL, s.r.o. iné dôvody na spochybnenie finančnej situácie zákazníka. 

4.n. Ihneď po dodaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať zásielku, respektíve tovar ako aj jeho obal. Okamžite by mal skontrolovať, či sa vlastnosti tovaru nelíšia od jeho očakávaní. Ak bola zásielka doručená v stave poukazujúcom na mechanické poškodenie počas prepravy, je nutné v prítomnosti kuriéra skontrolovať jej stav a vyhotoviť protokol o rozsahu zničenia. Základom prípadnej reklamácie môže byť len takto zhotovený protokol podpísaný prepravcom. 

4.o. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy – objednávky po predošlom informovaní obchodného oddelenia.


PREDAJNÉ DOKLADY 
5. CONEL, s.r.o. vystavuje ku každej zrealizovanej transakcii doklad predaja. Vždy je to faktúra s DPH. zákazník je povinný uhradiť nákupnú cenu tovaru uvedenú na faktúre. 


SPÔSOB PLATBY 
6.a CONEL, s.r.o. akceptuje platby realizované nasledovným spôsobom: dobierka pri prevzatí balíka, bankový peňažný prevod, alebo prostredníctvom elektronických bezhotovostných prevodov. 

6.b. Zákazník má možnosť platobné podmienky prejednať. Za účelom dohodnutia platobných podmienok sa prosím skontaktujte s Obchodný oddelením CONEL, s.r.o. 

6.c. Odročenie termínu splatnosti musí byť schválené Obchodným oddelením CONEL, s.r.o., ktoré môže požiadať o zaslanie aktuálnych registračných dokumentov firmy (alebo iných dokumentov na požiadanie) k vytvoreniu prípadnej dohody k odročeniu termínu splatnosti.

6.d. Pokiaľ zákazník nedodrží termín úhrady pohľadávky, CONEL, s.r.o. si vyhradzuje právo na naúčtovanie úrokov z omeškania 0,04% z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6.e. Akékoľvek bankové náklady spojené s prevodom hradí zákazník. 


KVALITA A ZÁRUKY 
7.a. Tovar predávaný spoločnosťou CONEL, s.r.o. je najvyššej kvality. Spôsob jeho prepravy, skladovania a balenia zaisťuje ochranu tak pred mechanickým ako aj pred elektrickým poškodením. 
7.c. Aktuálny zoznam produktov spĺňajúcich požiadavky smernice RoHS sa nachádza na stránke www.eshop.conel.sk. V e-katalógoch pri technických parametroch je údaj o RoHS uvedený pokiaľ ho výrobok spĺňa.
7.d. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov.
7.e. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré zavinil zákazník, prípadne ktoré vznikli z iných príčin, než z príčin ukrytých v produkte samom, a predovšetkým:
- mechanické, chemické a tepelné poškodenia a korózia spôsobené pôsobením vonkajších činiteľov nezávislých od CONEL, s.r.o., ako aj
- vád spôsobených používaním výrobku v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi bezpečnostnej príručky a návodom na obsluhu, prípadne v dôsledku normálneho opotrebenia,
- v dôsledku iného neodborného zaobchádzania užívateľom, alebo v dôsledku normálneho ale nadmerného opotrebenia výrobku,
- v dôsledku prírodných katastrof,
- vád, kvôli ktorým bola kupujúcemu poskytnutá zľava z nákupnej ceny tovaru,
- v dôsledku jeho nesprávneho alebo nadmerného používania, prípadne po vypršaní záručnej lehoty výrobku (po vypršaní záruky).
7.f. Reklamáciu je možné posúdiť len ak budú zdokumentované nasledujúce skutočnosti:
- vada vznikla v priebehu záručného obdobia; za účelom zdokumentovania tejto skutočnosti musí kupujúci predložiť doklad potvrdzujúci nákup tovaru. Ak je v záručnom liste uvedené dlhšie záručné obdobie než 24 mesiacov, kupujúci predloží záručný list
- kupujúci kúpil produkt od predávajúceho - za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad potvrdzujúci nákup tovaru s uvedeným dátumom nákupu, potvrdzujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti CONEL, s.r.o.
- výrobok je vadný; za týmto účelom zákazník predloží alebo odošle vadný výrobok do sídla spoločnosti CONEL, s.r.o.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených požiadaviek, reklamácia tovaru nebude prijatá na vybavenie.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
8.a. Akékoľvek poznámky týkajúce sa kvality nami predávaných výrobkov, spôsobu obsluhy a rozporov medzi skutočnosťou a údajmi na faktúre, adresujte, prosím, v písomnej forme do nášho Oddelenia predaja, emailová adresa: obchod@conel.sk.
8.b. Reklamácia bude vybavená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. 8.c. Zákazník si môže uplatniť reklamáciu:
- osobne v sídle predávajúceho, každodenne v pracovných hodinách kancelárie: 8.00 - 16.00
- poštou, odosielajúc reklamačný formulár na adresu predávajúceho:
CONEL, s.r.o.  Osada Čiky 24,  941 11 Palárikovo,  Slovenská Republika
- prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod@conel.sk .
- telefonicky na tel. č. (+ 421) 35/6492 398;
8.d. Reklamácia musí obsahovať presný opis príčiny reklamácie, kópiu dokladu predaja a očakávaný spôsob vybavenia reklamácie, zvolený spomedzi spôsobov opísaných v bode 8.h.
8.e. Vrátenie chybného a omylom doručeného tovaru je nutné vykonať výlučne po získaní súhlasu zamestnanca obchodného oddelenia CONEL, s.r.o. Tovar je nutné vrátiť kompletný, to znamená spolu s celým jeho príslušenstvom, čiže vrátane všetkých súčastí dodávky, návodov, odstrániteľných častí, diskov CD, prípadne s iným príslušenstvom, atď.
8.f. Tovar je možné vrátiť výlučne prostredníctvom zásielky bez dobierky . Pracovník Obchodného oddelenia CONEL, s.r.o. môže v konkrétnom prípade navrhnúť, aby prevzatie tovaru uskutočnil ním určený prepravca alebo kuriér.
8.g. Dôvodom vrátenia tovaru môže byť napríklad dodanie výrobkov spoločnosťou CONEL, s.r.o. , ktoré sa svojimi parametrami výrazne líšia od parametrov uvádzaných v katalógu produktov, a ktoré negatívne vplývajú na užívateľské vlastnosti tovaru.
8.h. Po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru (ak CONEL, s.r.o. uzná, že pre posúdenie reklamácie je nevyhnutné preskúmať tovar) sa uskutočňuje skúmanie oprávnenosti danej reklamácie. V prípade uznania reklamácie môže byť táto vybavená výlučne vo forme vrátenia peňazí, započítania z bežných pohľadávok alebo výmenou tovaru na iný, bezchybný (pokiaľ COENL, s.r.o. takýmto tovarom disponuje).
8.i. Reklamácie týkajúce sa množstva dodaného tovaru je možné uplatniť najneskôr do 5 pracovných dní od dňa odbržania zásielky.


ROZSAH ZODPOVEDNOSTI
9. Zodpovednosť spoločnosti CONEL, s.r.o. za dodanie vadných produktov je, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, obmedzená na výmenu tovaru prípadne vrátenie uhradenej ceny vadného tovaru.

10.a. CONEL, s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody, ku ktorým došlo v dôsledku nedodržania termínu dodania tovaru, dodania produktov s inými parametrami v porovnaní s tými, aké sú uvedené v katalógu, prípadne v internetovej ponuke, eventuálne v dôsledku nedodania produktu alebo zmeny cien. Spoločnosť CONEL, s.r.o. obzvlášť nenesie žiadnu zodpovednosť za výrobné výluky, zmarený zisk alebo nepriame straty, ktoré vznikli nedodaním príslušného tovaru alebo nedodaním tovaru v určenom termíne. Vyššie uvedené obmedzenia neplatia v prípade uzatvorenia samostatnej
písomnej zmluvy na danú dodávku tovaru medzi CONEL, s.r.o. a zákazníkom, v ktorej boli dodacie podmienky a zodpovednosť v prípade ich nedodržania dodatočne spresnené.
10.b. Spoločnosť CONEL, s.r.o. nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z použitia dodaných výrobkov nezhodne s ich určením, prípadne za použitie tovaru zakúpeného v CONEL, s.r.o. v rozpore s právnymi predpismi.
10.c. CONEL, s.r.o. nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli počas tlače katalógu ani za chyby v technickej dokumentácii, dostupnej na internetovej strane.
10.d. Spoločnosť CONEL, s.r.o. si vyhradzuje právo dodania tovaru s parametrami inými než aké boli uvedené v katalógu, preto ihneď po obdržaní tovaru, prosím, skontrolujte, či sa vlastnosti produktu nelíšia od Vašich očakávaní. Parametre a opisy ponúkaných produktov sú len orientačné a nemôžu byť dôvodom na žiadanie odškodnenia. Kupujúci musí vynaložiť patričnú starostlivosť, aby sa s zakúpeným tovarom zaobchádzalo správne a aby bol vhodne používaný.

VYŠŠIA MOC
11.a. Spoločnosť CONEL, s.r.o. nenesie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi, žiadnu
zodpovednosť za čiastočné alebo celkové nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, pokiaľ sa vyskytnú vonkajšie udalosti opisované ako "vyššia moc", na ktoré spoločnosť nemá vplyv. Pod pojmom "vyššia moc" sa chápu akékoľvek nepredvídateľné a od spoločnosti CONEL, s.r.o. nezávislé udalosti, ku ktorým došlo po uzavretí zmluvy, predovšetkým: vojny, nepokoje, katastrofy, povodne a štrajky.
11.b. Ak obdobie pôsobenia "vyššej moci" presiahne dĺžku 2 týždňov, spoločnosť CONEL, s.r.o. ako aj zákazník majú právo na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa dodania tovaru s okamžitým účinkom a bez akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré vznikli v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodu vzniku okolností "vyššej sily".

PRÁVNE PREDPISY
12.a. Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenskými právnymi predpismi a miestom riešenia sporov je všeobecný súd príslušný k sídlu spoločnosti CONEL, s.r.o. (Nové Zámky).  CONEL, s.r.o. môže taktiež začať súdny spor proti zákazníkovi na ktoromkoľvek súde Slovenskej republiky.
12.b. Zákazník nemôže previesť žiadne svoje práva ani povinnosti a pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej s CONEL, s.r.o. bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CONEL, s.r.o.. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, možnosť aby zákazník započítal svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej s CONEL, s.r.o. v prospech pohľadávok spoločnosti CONEL, s.r.o., prípadne v prospech iných pohľadávok, ktoré zmluvné strany môžu mať voči sebe, je vylúčená.
12.c. Ak na základe rozhodnutia príslušného súdu, prípadne v dôsledku zmeny právnych predpisov, bude akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok uznané za neplatné, nespôsobuje to zmenu platnosti a účinnosti iných ustanovení týchto obchodných podmienok. Ak budú ustanovenia týchto obchodných podmienok definitívne uznané za nezhodné s právnymi predpismi alebo neúčinné, takéto ustanovenia budú vylúčené z týchto obchodných podmienok, zatiaľ čo všetky ostatné ustanovenia budú naďalej platné a účinné, pričom ustanovenia uznané za nezhodné s právnymi predpismi alebo neúčinné budú nahradené ustanoveniami podobného významu, odzrkadľujúcimi primárny zámer ustanovenia v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13. CONEL, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením novej verzie na internetovej stránke predávajúceho www.eshop.conel.sk.
14.Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné právne predpisy vrátane Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Zb. z. o elektronickom obchode.
15.Vyššie uvedené obchodné podmienky platia od dňa 01.09. 2020  do momentu zverejnenia ich zmenenej verzie na internetovej adrese www.eshop.conel.sk, v oficiálnych obchodných materiáloch a ponukách spoločnosti COENL, s.r.o.